MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 5S CỦA BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG

Posted in Tin bệnh viện STO

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 5S CỦA BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG

Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí của Bộ Y Tế, năm 2017, bệnh viện STO Phương Đông chính thức triển khai các hoạt động 5S. Bốn đơn vị đi tiên phong trong việc cải tiến theo mô hình 5S là các khoa: KHÁM BỆNH – CẤP CỨU / KHOA XÉT NGHIỆM / KHỐI ĐIỀU TRỊ / KHO DƯỢC. Dưới đây là một số hình ảnh các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2017:

5S - PKCC - 1   5S - PKCC - 3
Hình ảnh cải tiến của khoa khám bệnh - cấp cứu

5S - KHO DƯỢC - 1   5S - KHO DƯỢC - 2
Hình ảnh cải tiến của kho dược

5S - KHU DIEU TRI - 1   5S - KHU DIEU TRI - 2
Hình ảnh cải tiến của khu điều trị lầu 4

 

Tin liên quan:
HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG NG
HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG NGÀY 20/1/2018
HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4
HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠNG BỆ
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

Bản đồ đến STO